Ein Gwasanaeth Ieuenctid - The Filter

Img 1685 Banner

The Filter Cymru yw ein gwasanaeth ieuenctid sy’n darparu cymorth rhoi’r gorau i smygu ac atal smygu i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Arwyddair The Filter yw hidlo allan y mythau a rhoi’r ffeithiau am smygu i bobl ifanc.

Mae gwasanaethau'r Filter ynghyd â'i gweithwyr ieuenctid profiadwy eithriadol yn nawr ar gael ar gyfer comisiynu.

Ynghyd â’r effeithiau sylfaenol mae smygu a thybaco’n eu cael ar iechyd, mae The Filter yn ymdrin â phynciau cysylltiedig er mwyn lledaenu’r ffeithiau am:

  • Sigaréts electronig
  • Shisha / hwca
  • Tybaco anghyfreithlon
  • Defnyddio tybaco ar y cyd gyda chanabis a chyffuriau penfeddwol cyfreithlon

Beth rydyn ni’n ei wneud

Mae’r prosiect yn targedu’n benodol y rheiny a ystyrir yn ‘anodd eu cyrraedd’ mewn nifer o ffyrdd:

  • Gweithdai mewn darpariaethau ieuenctid fel canolfannau ieuenctid ac unedau cyfeirio disgyblion. Rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau a phrosiectau sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer ysgolion.
  • Hyfforddiant i’r rheiny sy’n gweithio gyda phobl ifanc, fel nyrsys ysgol a gweithwyr ieuenctid
  • Ymgysylltu cynhwysfawr ar lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol trwy’r sianelau amlycaf gan gynnwys Facebook, Twitter a Snapchat
  • Gwefan wybodaeth sy’n darparu cymorth, a’r ffeithiau am dybaco, mewn ffordd berthnasol a thargededig i bobl ifanc
  • Llinell gyngor sy’n ateb unrhyw gwestiynau’n ymwneud â smygu a ofynnir gan unrhyw berson ifanc sy’n cysylltu â ni. Mae hon ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 10am i 5pm trwy Whatsapp, Twitter a Snapchat
  • Cyfleoedd i wirfoddoli mewn nifer o agweddau ar ein gwaith

Darganfod mwy

Ar Wefan The Filter ceir toreth o wybodaeth benodol i bobl ifanc am smygu a thybaco, ynghyd â’r pynciau y sonnir amdanynt uchod. Ceir arni hefyd adran gynhwysfawr i weithwyr ieuenctid proffesiynol sy’n esbonio mwy am ein gwahanol feysydd gwaith, ac sy’n cynnig llawer o adnoddau am ddim i ddarpariaethau ieuenctid.

Comisiynu   

Mae'r Filter yn darparu dull arloesol ac aml-faes i ateb y problem o faterion smygu a thybaco efo pobl ifanc. Mae'r gwasanaeth yn hyblyg ac yn gallu cael ei addasu i amrywiaeth o ddisgyblaethau proffesiynol, lleoliadau ieuenctid a grwpiau o bobl ifanc. Trwy ein wefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol rydym yn ategu ein gwaith ieuenctid a gwasanaethau hyfforddi a rydym yn cynnig ateb cost-effeithiol sy'n gallu cael ei teilwra i'ch anghenion. 

169 H65 A8110 Mission Photographic 800Px

Llwyddiannau

Mae’r tîm datblygu ieuenctid wedi gweithio gyda mwy na 5,500 o bobl ifanc wyneb yn wyneb mewn mwy na 220 o sesiynau ers lansio’r prosiect yn 2013. Mae mwy na 45,000 o unigolion wedi bod ar y wefan ac mae gan ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol fwy na 2,240 o ddilynwyr. Mae ein hyfforddiant wedi cyrraedd mwy na 400 o bobl o wahanol sefydliadau.

Mae'r prosiect wedi cael ei gwerthuso gan y Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darpariaethau ieuenctid

Ysgol

Adroddiadau