Suzanne Cass

Prif Weithredwr

Daeth Suzanne atom ni o Hosbis George Thomas lle bu’n Bennaeth Cynhyrchu Incwm a Datblygiad ac yn gyfrifol am godi £1 miliwn o incwm yn ogystal â chyfathrebu mewnol ac allanol. Cyn hynny bu’n Gyfarwyddwr Marchnata a Chodi Arian yn St John Cymru. Ar ôl dechrau ei gyrfa fel Newyddiadurwr Darlledu i’r BBC, mae Suzanne wedi cael profiad o weithio mewn sefydliadau gofal iechyd yng Nghymru ac wedi llwyddo i lunio a gweithredu strategaethau codi arian i gefnogi gweithgareddau’r sefydliadau hynny.

Mae Suzanne yw’r Prif Weithredwr ac mae’n ymdrin â rhedeg y sefydliad o ddydd i ddydd yn ogystal â datblygiad strategol a chysylltu â rhanddeiliaid.

Adele Pember

Swyddog Marchnata a Dylunio Creadigol

Graddiodd Adele o Brifysgol Cymru, Casnewydd, yn 2012 gyda gradd 2:1 yn y Celfyddydau Perfformio. Yn y Brifysgol, bu Adele yn gweithio’n agos gyda’r adran marchnata am dair blynedd fel llysgennad myfyriwr a chynorthwyydd marchnata. Mae hefyd wedi teithio, gan addysgu cerddoriaeth, drama a chelf i bobl ifanc o gwmpas y byd, wedi astudio ym Mhrifysgol New Delhi ac wedi bod yn un o lysgenhadon y British Council.

Ymunodd Adele ag ASH Cymru fel Swyddog Ymgyrchoedd ac erbyn hyn hi yw’r Swyddog Marchnata a Dylunio Creadigol. Mae’n gweithio ar ein holl brosiectau marchnata, dylunio a brandio.

Emily Cole

Swyddog CC a Chyfathrebu Digidol

Mae Emily yn ymwneud â newyddiaduraeth ers iddi fod yn 14 oed, gan ddechrau fel ‘cyw’ newyddiadurwr i’r South Wales Echo. Yn ystod ei blynyddoedd yn yr ysgol enillodd wobrau ym maes newyddiaduraeth gan BBC Cymru a Sky. Cyn ymuno ag ASH Cymru, Emily oedd Golygydd Cynorthwyol thesprout.co.uk. Mae gan Emily radd BA (Anrh) mewn Newyddiaduraeth Ddarlledu o Brifysgol Morgannwg.

Mae Emily yn gyfrifol am gynnwys a rheolaeth sianelau digidol y sefydliad ac yn ymdrin â phob mater wasg a'r cyfryngau.

Matthew Harris

Swyddog Codi Arian a Chyfathrebu

Gadawodd Matthew Brifysgol De Cymru gyda gradd mewn Newyddiaduraeth Darlledu yn 2014. Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu’n gweithio gydag Overdrive UK, sianel campau moduro, gan helpu i greu a chyflwyno cynnwys ar sianel YouTube y cwmni. Symudodd Matthew i Made in Cardiff TV lle bu’n cyflwyno’r bwletin newyddion yn ogystal â golygu a chyflwyno pecynnau newyddion, gan gynnwys cynhyrchu a chyflwyno dwy sioe chwaraeon.

Mae Matthew yn ymuno â’r tîm fel y Swyddog Codi Arian a Chyfathrebu, i helpu i sicrhau cyllid yn y dyfodol ar gyfer prosiectau amrywiol ASH Cymru sy’n cael eu cyflawni i gymunedau ar draws Cymru.

Dr Steven Macey

Swyddog Ymchwil a Pholisi

Ar ôl cwblhau gradd Economeg ym Mhrifysgol Abertawe, daeth Steven yn ymchwilydd yn y Coleg Meddygaeth. Gan arbenigo mewn ymchwil cysylltiedig ag anafiadau, roedd Steven yn gyfrifol am reoli System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan (AWISS), cydgysylltu’r gwaith o gasglu data anafiadau ar draws Ewrop ac ymholi’r setiau data mawr ym maes gofal iechyd sy’n rhan o’r gronfa ddata Cysylltu Gwybodaeth Ddienw Ddiogel (SAIL). Yn ystod ei gyfnod yn Abertawe cwblhaodd Steven PhD yn asesu’r costau meddygol sy’n gysylltiedig â chael anafiadau. Ers 2011 mae wedi bod yn Llysgennad gyda Cancer Research UK, ac mae hefyd wedi gwneud gwaith rheoli prosiect ar gyfer ymgyrch hyrwyddo i elusen blant leol a chyflawni interniaeth yn Cancer Information and Support Services (CISS).

Mae Steven yn gweithio ar brosiectau ymchwil a pholisi, gan ddarparu gwybodaeth ar gyfer ymgyrchoedd a gwaith y sefydliad yn y dyfodol, gan gynnwys llunio’r adroddiadau ar Gyflwr y Genedl 2015, a’r defnydd o sigaréts electronig gan bobl ifanc.

Julie Edwards

Uwch Weinyddwr

Mae gan Julie brofiad amrywiol iawn sy’n cynnwys gweinyddu, ymchwilio a chodi arian. Treuliodd flynyddoedd lawer yn gweithio fel rheolwr datblygu yn y celfyddydau cyn symud i’r sector gwirfoddol.

Cyn dod atom ni, bu’n uwch weinyddwr i’r elusen cynorthwyo teuluoedd Home-Start, lle'r oedd hi’n gyfrifol am gynyddu adnoddau ariannol y sefydliad ac am reoli pob agwedd ar weithrediad y cynllun o ddydd i ddydd.

Mae Julie’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth y swyddfa, gan gynnwys cynorthwyo’r Prif Weithredwr a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Bobby Singh-Landa

Swyddog Datblygu Ieuenctid

Cwblhaodd Bobby ei radd meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ar ôl gwneud gradd gyntaf yn yr un pwnc. Mae ganddo brofiad o wirfoddoli yn y Ganolfan Cyfiawnder Sifil ac ar hyn o bryd mae’n gwirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yng Nghaerdydd.

Daeth Bobby atom yn wreiddiol ar leoliad Twf Swyddi Cymru, fel Cynorthwyydd Ymchwil a Pholisi. Erbyn hyn mae’n rhan o’r tîm datblygu ieuenctid, yn datblygu a chyflenwi gweithdai a sesiynau i bobl ifanc.

Andrew Foster

Swyddog Datblygu Ieuenctid

Wnaeth Andrew graddio o Brifysgol Morgannwg efo radd yn Astudiaethau Chwaraeon. Ymunodd ASH Cymru o Hyfforddi Go Active lle roedd yn Rheolwr Ardal ar gyfer De Cymru. Yn ystod ei amser yn y sector hyfforddi chwaraeon, datblygodd Andrew 6 mlynnedd o brofiad dysgu chwaraeon yn ysgolion a gweithio efo nifer o bobl ifanc efo anawsterau dysgu ac anableddau. Hefyd mae ganddo profiad o wirfoddoli yn yr UDA lle wnaeth e helpu i redeg gwersylloedd gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc o amrywiaeth o gefndiroedd. 

Mae Andrew yn ymuno ein tîm ieuenctid, yn cefnogi ein prosiectau sy'n ffocysi ar bobl ifanc gan gynnwys Commit to Quit a'r Filter Apprentice.

Anna Pechocova

Graphic Design Assistant

Cafodd Anna radd mewn Graffeg Ryngweithiol o Goleg Vaclav Hollar ym Mhrâg. Parhaodd â’i hastudiaethau gyda chwrs blwyddyn mewn Dylunio Graffig (Atodol) ym Mhrifysgol Southampton Solent lle cafodd radd BA (Anrh.) 2:1. Yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol, creodd ffilm animeiddiedig ar gyfer gŵyl iechyd meddwl a gwirfoddolodd gydag Undeb Myfyrwyr Solent i beintio ystafell synhwyraidd mewn canolfan gwasanaeth dydd i oedolion anabl yn Southampton.

Mae’n ymuno â’r Tîm Cyfathrebu trwy Wasanaeth Gwirfoddol Ewrop ac mae’n cynorthwyo gyda gwaith dylunio creadigol, cyfryngau cymdeithasol a marchnata.