Ein Bwrdd

Llywydd: Yr Athro y Farwnes Finlay

Yr Athro y Farwnes Finlay o Landaf yw Llywydd ASH Cymru. Mae Ilora Finlay yn Athro Meddygaeth Liniarol sy’n gweithio gyda Marie Curie Cancer Care ers 1987. Bu’n Is-ddeon yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd rhwng mis Awst 2000 a mis Hydref 2005 ac yn ddiweddar mae wedi dechrau yn ei swydd fel Llywydd y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol.

Ers iddi gael ei dyrchafu’n Farwnes yn 2001, mae wedi cymryd rhan weithredol mewn trafodaethau ar faterion iechyd, yn enwedig rhai sy’n ymwneud ag Iechyd a Thybaco. Mae hi’n Aelod o’r Pwyllgor Dethol ar Wyddoniaeth a Thechnoleg, ac yn ddiweddar o’r Pwyllgor Dethol ar Fesur Marw â Chymorth i Bobl Derfynol Wael. Mae hi’n Llywydd Cymdeithas y Ffisiotherapyddion Siartredig, MS Cymru ac yn Noddwr Shalom Hospice, Cymru. Mae hi hefyd wedi cyhoeddi a darlithio’n helaeth ar ofal lliniarol, ac wedi creu’r cyrsiau ôl-radd dysgu o bell enwog ar ofal lliniarol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cadeirydd: John Griffiths

Mae John wedi bod yn weithgar ym maes rheoli tybaco ers bron 30 mlynedd, yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu rhaglenni hybu iechyd ar draws Cymru ac Ewrop. Mae wedi gweithio i Raglen y Galon yng Nghymru (Curiad Calon Cymru), Hybu Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru. Ef a greodd y cynllun achredu iechyd yn y gweithle ‘Iechyd ar Waith: Y Safonau Corfforaethol’ yn ogystal â Gwobr Iechyd Busnes Bach yn fwy diweddar. Cymerodd ran hefyd yn y gwaith o ddatblygu’r Rhwydwaith Ewropeaidd Hybu Iechyd yn y Gweithle ac mae’n gynghorydd technegol i Rwydwaith Ewropeaidd Mentrau er Iechyd.

Trysorydd: Michael Grant

I ddechrau bu Mike Grant yn gweithio fel athro ar ôl y brifysgol ond yna cafodd ei hyfforddi fel cyfrifydd gyda KPMG ym mlynyddoedd cynnar y 1980au. Wedyn bu’n gweithio mewn nifer o swyddi cyllid i KPMG, Bwrdeistref Lambeth yn Llundain, y Swyddfa Gymreig, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, fel Cyfarwyddwr Cyllid yn y ddau olaf. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i Brifysgol Caerdydd yn un o’i Chyfarwyddiaethau Gweinyddol lle mae’n bennaeth ar Uned Gyswllt y GIG yn ogystal â bod yn rheolwr llinell i’r Uned Archwilio Mewnol ar y cyd ac i rai cyfleusterau ymchwil.

Ymddiriedolwyr

Helen Poole

Mae Helen Poole (BA Anrh PGDip) yn Gynghorydd Rhoi’r Gorau i Smygu mewn ysbyty ac mae’n gweithio yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Yno mae’n rhoi cyngor i gleifion mewnol ar eu harferion smygu ac yn cefnogi eu gofal wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Dr Iolo Doull

Mae Dr Iolo Doull yn Bediatregydd Resbiradol Ymgynghorol yn Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd, ac ef yw Swyddog Cymru i Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant. Mae Iolo’n siarad Cymraeg yn rhugl a chafodd hyfforddiant ym Mhrifysgol Southampton a Great Ormond Street yn Llundain, lle daeth yn arbenigwr pediatrig.

Mae ganddo raglen weithredol o ymchwil i glefydau resbiradol ymysg plant, a than yn ddiweddar bu’n ysgrifennydd y British Paediatric Respiratory Society. Mae’n gynghorydd allanol i’r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig ac i’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), a bu’n Gadeirydd Gweithgor Resbiradol prosiect gwasanaethau Arbenigol i Blant a Phobl Ifanc (CYPSS) Llywodraeth Cymru. Hefyd Iolo yw Cadeirydd y Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Bediatreg sy’n adrodd i Lywodraeth Cymru.

Gemma Bowen

Mae Gemma Bowen yn ombwdsmon rhan-amser gyda Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol. Mae hi hefyd yn gyfryngwr achrededig ac yn gyfreithiwr ymgynghorol sy’n gweithio yn y sector datrys anghydfodau. O’r blaen roedd Gemma yn gweithio fel pennaeth ymchwiliadau yn Llais Defnyddwyr yng Nghaerdydd. Roedd yn darparu cymorth cyfreithiol i Lais Defnyddwyr, a helpodd ddefnyddwyr i sicrhau ad-daliadau oddi wrth y cwmni ynni, npower, oedd yn werth oddeutu £70 miliwn. Cyn ymuno â Llais Defnyddwyr, treuliodd Gemma fwy nag 16 mlynedd mewn practis preifat, yn gweithio yn y sector busnes cyfreithiol. Mae ganddi ystod eang o brofiad mewn materion yn ymwneud ag osgoi a datrys anghydfodau.

Andrea Dickens

Mae gan Andrea gefndir ym maes iechyd y cyhoedd yn ogystal â hyfforddiant proffesiynol a therapi ymddygiad gwybyddol. Mae ganddi brofiad helaeth dros un ar bymtheg o flynyddoedd o faes rheoli tybaco gan gynnwys tybaco anghyfreithlon a gwasanaethau rhoi’r gorau i smygu ac mae wedi gweithio fel Pennaeth Polisi a Datblygiad a Chyfarwyddwr i Public Health Action (Smokefree South West gynt) cyn gadael i weithio ar ei liwt ei hun. Mae gan Andrea radd Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd a hefyd mewn Therapi Ymddygiad Gwybyddol, yn ogystal â chymwysterau a phrofiad yn PRINCE 2 a Hyfforddwyr Proffesiynol. Mae wedi gweithio gydag amrywiaeth fawr o sefydliadau gan gynnwys rhai ym maes gofal sylfaenol, ymddiriedolaethau Acíwt a Sefydledig, awdurdodau lleol, asiantaethau rheoleiddio a gorfodi a’r sector preifat. Mae ei phrofiad o ddatblygu a chynorthwyo gweithio partneriaethol effeithiol, gan weithio ar draws ac o fewn sefydliadau, wedi bod yn allweddol i roi rhaglenni ac ymyriadau ar waith yn llwyddiannus. Mae ystod eang profiad Andrea yn cynnwys datblygu strategaethau a chynlluniau busnes a’u rhoi ar waith, rheoli ariannol a busnes, rheoli rhaglenni, caffael yn y sector cyhoeddus a thendro yn ogystal â datblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddiant ar draws ystod o feysydd pwnc.

Scott Sanders

Mae Scott yn Gyfarwyddwr Cwmni i ddwy gymdeithas tai yng Ngrŵp Pobl ac mae ganddo fwy nag 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector tai fforddiadwy, gan arwain ar uno, datblygu busnesau newydd i’r Grŵp, gweddnewid llywodraethu, a chyflawni perfformiad llwyddiannus yn ariannol trwy wasanaethau yn y sectorau tai fforddiadwy a phreifat. Fel Cyfarwyddwr Gweithredol mae wedi cynorthwyo â chyflawni’n llwyddiannus waith datblygiad sefydliadau, rheoli trysorlys, gweithgarwch masnachol, gwasanaethau gofal a chymorth a seilwaith TG.

Cynorthwyodd Scott â’r gwaith o uno Ymddiriedolaeth Tai Casnewydd â Grŵp Seren i greu Derwen Cymru, cymdeithas tai arbenigol i bobl hŷn.

Mae Scott yn Aelod o Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol Cymru, yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Tai Cymru, yn aelod o’r Grŵp Iechyd a Thai cyfun o dan y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru, Partneriaeth Integredig Casnewydd a mentrau iechyd a lles Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

Simon Wilkinson

Simon yw Swyddog Polisi Gwasanaethau Rheoliadol a Rheng Flaen CLlLC. Mae ei gylch gwaith polisi’n cynnwys Iechyd Anifeiliaid, Iechyd yr Amgylchedd, Trwyddedu, Safonau Masnach, a hefyd Cynllunio at Argyfwng, Gwasanaethau Cofrestru, Gwasanaethau Crwnerol, a Chladdedigaethau a Mynwentydd. Mae ei rôl yn CLlLC yn ei roi mewn sefyllfa unigryw fel prif gyswllt amddiffyn y cyhoedd rhwng llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a’r Llywodraeth ganolog.

Cyn ymuno â CLlLC, bu’n Swyddog Safonau Masnach am fwy nag 20 mlynedd. Cyn hynny, Simon oedd Ysgrifennydd a Swyddog Hyfforddiant Penaethiaid Safonau Masnach Cymru, ac roedd hefyd yn aelod o fwrdd gweithredol Cyfarwyddwyr Amddiffyn y Cyhoedd yng Nghymru. Ers ymuno â CLlLC, erbyn hyn mae hefyd yn Ysgrifennydd i grŵp Cyfarwyddwyr Amddiffyn y Cyhoedd yng Nghymru.