Heart 1593227 1920

Heddiw (dydd Mercher 14 Mawrth) yw’r 35ain Diwrnod Dim Smygu, sy’n herio smygwyr i roi’r gorau iddi am 24 awr.

Mae’r diwrnod blynyddol, pan mae oddeutu 700,000 o bobl yn ceisio rhoi’r gorau iddi ar draws y Deyrnas Unedig, yn annog smygwyr i roi’r gorau i smygu am ddiwrnod yn y gobaith y byddan nhw’n teimlo’n barod i roi’r gorau iddi am byth yn y pen draw.

Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae 19% o oedolion a 9% o bobl ifanc 15/16 oed yn smygu’n rheolaidd. Dangosodd arolwg diweddar y byddai 64% o smygwyr yn hoffi rhoi’r gorau iddi, fod 44% wedi rhoi cynnig ar stopio a bod 7% o bobl yn defnyddio e-sigarét ar hyn o bryd.

Yn aml mae peidio â gwybod beth i’w ddisgwyl wrth roi’r gorau i smygu yn gwneud i bobl a hoffai stopio betruso. Dyma yw diben Diwrnod Dim Smygu, sy’n rhoi syniad i smygwyr o’r hyn y gallan nhw ei ddisgwyl pan maen nhw’n rhoi’r gorau iddi yn y diwedd. Mae dewis dyddiad penodol i roi’r gorau iddi, fel Diwrnod Dim Smygu, hefyd yn golygu bod pobl yn fwy tebygol o aros yn ddi-fwg, gan eu bod yn barod yn feddyliol am yr her. 

1

Mae’r grŵp ymgyrchu ar reoli tybaco ASH Wales Cymru wedi creu llinell amser sy’n edrych ar yr hyn sy’n digwydd i’r corff yn ystod 24 awr Diwrnod Dim Smygu.

  • 20 munud: Ymhen dim ond 20 munud ar ôl y sigarét olaf mae’r corff yn dechrau ymadfer. Mae nicotin, y sylwedd caethiwus mewn tybaco, yn symbylydd sy’n rhoi ‘hwb’ i’r corff, ond dim ond munudau mae hyn yn para. Yn fuan ar ôl y pwff olaf o fwg, mae cyfradd curiad y galon a phwysedd y gwaed yn mynd yn ôl i lawr i’r lefel normal.
  • 8 awr: Hon yw’r adeg anodd pan mae’r rhan fwyaf o bobl yn ymestyn am sigarét arall. Mae effeithiau diddyfnu’n gryf wrth i nicotin adael y llif gwaed ac wrth i’r awydd ddechrau cynyddu. Un awgrym da yw dod o hyd i rywbeth i gadw’r meddwl a'r dwylo’n brysur – chwarae gyda beiro a dechrau gwneud croesair!
  • 12 awr: Mae lefelau ocsigen yn mynd yn ôl i normal wrth i fwg gwenwynig adael y gwaed a’r corff. Y mwg yw’r elfen farwol o smygu, ac mae’n achosi i 1 o bob 2 o smygwyr hirdymor farw o’r arfer caethiwus.
  • 24 awr: Mae lefelau gorbryder a ‘straen’ ar eu huchaf. Nid straen go iawn yw’r teimlad o straen sy’n gysylltiedig â rhoi’r gorau i smygu - mae’n un o arwyddion diddyfnu. Nid yw’n wir fod smygu’n lleddfu straen - y cwbl mae’n ei wneud yw porthi awydd. Yn wir, mae ymchwil yn dangos bod pobl nad ydyn nhw’n smygu a phobl sydd wedi rhoi’r gorau iddi yn teimlo llai o straen na smygwyr.
Hmq Purple Logo

Mae rhoi’r gorau i smygu’n sicrhau buddion enfawr yn y tymor hir, hefyd. Mae bod yn ddi-fwg am 10 mlynedd yn golygu bod risg canser yr ysgyfaint rhywun oedd yn arfer smygu, un o'r bygythiadau mwyaf tebygol i’w einioes, yn gostwng i hanner y risg sydd gan smygwr. Mae’n newyddion gwych i’r galon hefyd; ar ôl bod yn ddi-fwg am 10 mlynedd mae’r siawns o gael trawiad ar y galon yr un peth â rhywun sydd erioed wedi smygu.

Dywedodd Prif Weithredwr ASH Cymru, Suzanne Cass: “Mae Diwrnod Dim Smygu’n gyfle gwych i smygwyr roi cynnig ar roi’r gorau iddi a gobeithio y bydd yn eu hysgogi i ffarwelio â thybaco am byth. Gan fod miloedd o bobl eraill yn cymryd rhan yn y diwrnod, gall pobl a hoffai roi’r gorau iddi gael eu sicrhau nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain ac mae llawer o gymorth penigamp ar gael, fel Helpa Fi i Stopio, i roi cymhelliad iddyn nhw drwy gydol y dydd.

“Mae mwy na 5,000 o bobl yn marw bob blwyddyn yng Nghymru o glefydau ataliadwy a achosir gan smygu. Mae pob digwyddiad fel Diwrnod Dim Smygu neu Stoptober sy’n helpu i fynd i’r afael â’r ystadegyn ysgytwol hwn yn hanfodol bwysig ac mae’n rhaid eu cefnogi ledled Cymru.”

Mae’r GIG yn cynnig gwasanaeth am ddim ar gyfer rhoi’r gorau i smygu yng Nghymru o’r enw Helpa Fi i Stopio. Mae smygwyr bedair gwaith yn fwy tebygol o aros yn ddi-fwg gyda chymorth nag os ydynt yn ceisio rhoi’r gorau iddi ar eu pen eu hunain. I gael cyngor lleol, wedi’i deilwra am ddim ewch i www.helpmequit.wales, tecstiwch ‘HMQ’ i 80818 neu ffoniwch 08000 852 219.

  • No Smoking Day,
  • NSD,
  • quit smoking,
  • help me quit,
  • Ddiwrnod Dim Smygu