Gatiau ysgol di-fwg

Mae gatiau ysgol yn fan allweddol sydd wedi’u nodi fel man lle mae pobl ifanc yn ymgynnull bob dydd, lle mae’r oedolion o’u cwmpas yn dylanwadu arnyn nhw a lle mae smygu’n effeithio arnyn nhw.

Smokefree School Gates Map May 2017

Mae ymchwil wedi canfod bod plant sy’n dod i gysylltiad â smygu’n sylweddol mwy tebygol o ddechrau smygu eu hunain1. Mae plant sydd â dau riant sy’n smygu deirgwaith yn fwy tebygol o ddechrau smygu. Canfuwyd hefyd bod plant sydd ag un rhiant sy’n smygu 70% yn fwy tebygol o ddechrau smygu. Gwyddys bod dau draean o’r smygwyr sy’n oedolion yn awr wedi dechrau smygu cyn eu bod yn 18 oed2. Fel gyda’n hymgyrch hynod lwyddiannus dros feysydd chwarae di-fwg, mae gatiau ysgol di-fwg yn golygu gwaharddiad gwirfoddol ar y cyd ag arwyddion ac ymgyrch ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd. Wrecsam yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i weithredu’r gwaharddiad gydag arwyddion a ddarparwyd gennym ni.

Cefnogaeth

Gwyddom o bolau piniwn fod yna lawer o gefnogaeth gan y cyhoedd i fannau di-fwg yng Nghymru. Mae gennym ni gysylltiadau da gyda chynrychiolwyr iechyd y cyhoedd mewn gwledydd eraill sydd wedi bod wrthi’n ymgyrchu dros fannau di-fwg a’u datblygu.

Gan weithio gydag awdurdodau lleol rydym ni’n datblygu rhagor o bolisïau di-fwg a fydd yn gwarchod pobl ifanc rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law. Mae tystiolaeth glir hefyd bod gweld oedolion yn smygu’n dylanwadu ar bobl ifanc.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgyrchu dros gatiau ysgol di-fwg yn eich ardal chi, mae croeso ichi gysylltu â ni

Y dyfodol

Ym mis Gorffennaf 2017, pasiwyd Deddf Iechyd y Cyhoedd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn y Ddeddf mae mesur i wahardd smygu ar diroedd ysgolion, gan ei gwneud yn anghyfreithlon smygu ar diroedd ysgol sy’n cael ei ddefnyddio at ddiben addysg neu ofal plant.

Edit Img 0112
Lansio gatiau'r ysgol di-fwg Pen-Y-Bont ar Ogwr

Gweithrediad

Rydym wedi dylunio pecyn cymorth ar gyfer ysgolion i gefnogi nhw wrth iddynt cyflwyno gatiau di-fwg yn eu sefydliad. 

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys:

  • Arwyddion
  • Lythyrau i warchodwyr / rhieni
  • Templed polisi
  • Cynlluniau gwersi

Cyfeiriadau

1 Leonardi-Bee J, Jere ML, Britton J. Exposure to parental and sibling smoking and the risk of smoking uptake in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis. 2011

2 Young People and Smoking. ASH England. July 2014