Smygu yng Nghymru

Cymru ddi-fwg yw ein nod yn y pen draw. Caiff hyn ei ddiffinio’n gyffredinol fel cyfradd smygu o 5% neu lai. Rydym yn cadw cofnod o’r ystadegau a’r wybodaeth am smygu yng Nghymru er mwyn asesu’r cynnydd at gyrraedd y nod.

Smygu a phobl ifanc

Mae 207,000 o bobl ifanc yn dechrau smygu yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn ac yng Nghymru mae hynny’n cyfateb i lond ystafell ddosbarth o blant bob dydd.

Smygu ac anghydraddoldebau

Mae anghydraddoldeb yn ymwneud â’r amrywiaeth yn y gymdeithas a’r driniaeth anghyfartal mae’r is-rannau hyn o’r gymdeithas yn ei hwynebu.

Smygu yn ystod beichiogrwydd

Mae smygu yn ystod beichiogrwydd yn creu risg niwed sylweddol i iechyd y fam a’r baban fel ei gilydd. Bob tro mae’r fam yn smygu sigarét mae’n anadlu carbon monocsid (CO) i mewn, sy’n golygu bod llai o ocsigen yn mynd i’r brych.

Smygu ac iechyd meddwl

Mae cyfraddau smygu’n uwch ymysg pobl sy’n dioddef o anhwylderau iechyd meddwl. Awgrymwyd bod smygu’n cael effaith ar iechyd meddwl pobl, ac y gallai rhoi’r gorau i smygu helpu i wella iechyd meddwl.

Cynhyrchion gwresogi nid llosgi

Mae cynhyrchion gwresogi nid llosgi’n defnyddio tybaco cywasgedig ar ffurf ‘mini-sigarét’ mewn anweddydd. Yn wahanol i sigaréts electronig, sy’n anweddu nicotin sydd wedi’i ddal mewn hylif, mae dyfais gwresogi nid llosgi’n gwresogi ac anweddu tybaco go iawn, gan olygu bod yn rhaid eu hystyried yn gynhyrchion tybaco.

Sigaréts electronig

Mae dyfodiad sigaréts electronig wedi peri llawer o drafodaeth yn y gymuned iechyd cyhoeddus. Mae gan rai agwedd ragofalus, ac mae gan eraill farn fwy cadarnhaol am sigaréts electronig.

Shisha / Hookah

Cynnyrch sy’n cynnwys tybaco yw shisha ac mae’n cael ei smygu trwy bowlen ddŵr. Fel arfer mae blas ffrwythau ar y tybaco, sy’n cuddio’r blas egr.

Pecynnau plaen / safonedig

Pecynnau safonol neu blaen wedi cymryd lle y pecynnau tybaco sgleiniog sydd ar y farchnad, mae hi nawr yn ofynnol i bob math o sigaréts gael eu pacio mewn lliwiau unffurf heb unrhyw farchnata na brandio.

Tybaco anghyfreithlon

Mae argaeledd tybaco anghyfreithlon yn tanseilio amrywiaeth o fesurau allweddol, gan gynnwys trethi, cyfyngiadau oed ar werthiannau a gwaharddiadau ar arddangosiadau man gwerthu.

Arddangos tybaco mewn mannau gwerthu

Erbyn hyn mae sigaréts wedi’u cuddio o’r golwg yn yr holl siopau, fel archfarchnadoedd, yng Nghymru ar ôl i reoliadau newydd ddod i rym ar 3ydd Rhagfyr 2012.

Ceir di-fwg

Daeth smygu mewn cerbyd preifat pan mae rhywun o dan 18 oed ynddo hefyd yn anghyfreithlon yng Nghymru a Lloegr ar 1 Hydref 2015.

Mannau Di-fwg

Rydyn ni’n credu y gall Cymru arwain y ffordd wrth greu mannau iach yn yr awyr agored i bawb eu mwynhau. 

Traethau di-fwg

Gwyddwn o bolau piniwn fod llawer iawn o gefnogaeth gan y cyhoedd i fannau di-fwg yng Nghymru. Nid syniad newydd mo traethau di-fwg. Mewn llawer o leoedd yn y byd maen nhw wedi cael eu cyflwyno’n llwyddiannus gyda chefnogaeth gan y cyhoedd.

Busnesau di-fwg

Yn ogystal â’r effeithiau niweidiol ar iechyd gweithwyr, cydnabyddir gan lawer bod smygu’n cael effaith niweidiol ar gynhyrchiant busnesau ac ar economi ehangach Cymru.

Cartrefi di-fwg

Mae cartrefi di-fwg yn yma i godi ymwybyddiaeth o’r effaith mae ysmygu dan do yn cael ar blant ac anifeilaid anwes wrth roi cymorth i helpu ysmygwyr rhoi’r gorau iddi neu cymryd eu ysmygu tu fas i’r gartref.

Ysbytai di-fwg

Mae miloedd o gleifion yn mynd i’r ysbyty bob blwyddyn ac mae dyletswydd gofal ar y sefydliadau eilaidd hyn i warchod iechyd y bobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau ac yn gweithio ynddynt, ac i hybu ymddygiad iach ymysg y bobl hynny.

Carchardai di-fwg

O dan Reoliadau Mangreoedd etc Di-fwg 2007, mae smygu mewn carchardai’n anghyfreithlon. Yn Lloegr, fodd bynnag, caniateir smygu mewn celloedd a rennir gyda smygwyr ac mewn mannau smygu dynodedig.

Meysydd chwarae di-fwg

Mae’n bleser iddyn ni cyhoeddi, er Mawrth 2016 mae pob awdurdod lleol yn gweithredu gwaharddiadau gwirfoddol yn eu meysydd chwarae lleol. 

Gatiau ysgol di-fwg

Mae gatiau ysgol yn fan allweddol sydd wedi’u nodi fel man lle mae pobl ifanc yn ymgynnull bob dydd, lle mae’r oedolion o’u cwmpas yn dylanwadu arnyn nhw a lle mae smygu’n effeithio arnyn nhw.

Prifysgolion di-fwg

Mae campysau prifysgolion ledled y wlad yn ganolfannau i bobl ifanc ddysgu a chymdeithasu ac yn darparu swyddi i filoedd o aelodau o staff. Bydd hyn yn gwella iechyd y staff a’r myfyrwyr ac yn lleihau sbwriel sy’n gysylltiedig â smygu.