Partneriaid a Noddwyr Corddoraethol

Mae ASH Cymru’n gweithio gyda nifer o bartneriaid a noddwyr corfforaethol ar ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol, yng nghynhadledd ASH Cymru a digwyddiadau unigol eraill.

Anogir noddwyr a phartneriaid corfforaethol sydd eisiau gweithio gyda ni i gysylltu â ni ar 029 2049 0621 neu drwy e-bost enquiries@ashwales.org.uk.

Noder na fydd ASH Cymru byth yn derbyn arian oddi wrth unrhyw ffynhonnell sydd wedi bod neu sydd ar hyn o bryd yn gysylltiedig â’r diwydiant tybaco.

ASHwalesRWCMD 072

Ymgysylltu â Busnesau a Chorfforaethau

 • Ydi’ch busnes eisiau gweithio gydag elusen gofrestredig annibynnol sydd â’i phencadlys yng Nghymru?
 • Ydi’ch gweithlu’n gymysgedd o smygwyr, cyn-smygwyr a phobl nad ydyn nhw’n smygu?
 • Fyddech chi’n galw’ch sefydliad yn ‘Fusnes Cyfrifol’?
 • Hoffech chi gael effaith gadarnhaol ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a gwella iechyd a lles eich gweithlu?
 • Hoffai’ch busnes helpu pobl i roi’r gorau i smygu?
 • Hoffai’ch busnes helpu i atal plant a phobl ifanc rhag mynd yn gaeth i gynhyrchion tybaco?
 • Hoffai’ch busnes chwarae rhan yn y gwaith o atal pobl ifanc rhag dod i gysylltiad â mwg ail law?

Os ydych wedi rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, beth am ystyried gweithio gyda ni a gweld y buddion wrth i’ch busnes a’ch gweithlu gymryd rhan mewn rhywbeth sydd â chanlyniadau mesuradwy a gyda sefydliad sy’n gweithio’n ddiflino i wella iechyd pawb yng Nghymru.

Ashwales Rwcmd 088

Cynllun Datblygiad Proffesiynol Corfforaethol

Mae’r Cynllun Datblygiad Proffesiynol Corfforaethol wedi cael ei ddatblygu i ganiatáu inni weithio gyda chwmnïau sydd â buddiant masnachol mewn mynd i’r afael â defnyddio tybaco a/neu’r afiechyd a achosir gan ddefnyddio tybaco. Drwy greu’r maes cystadlu gwastad hwn, mae pob aelod yn manteisio ar yr un buddion yn union, a gall yr elusen ddangos ei didueddrwydd a’i hannibyniaeth mewn ffordd dryloyw. Dim ond i ddarparu digwyddiadau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol yr ydym yn defnyddio’r arian mae’r cynllun hwn yn ei gynhyrchu.

Rhaid i bartneriaid posibl sy’n gwmnïau fferyllol gofio nad ydym yn cefnogi defnyddio unrhyw drefn gyffuriau benodol. Mae’r dewis pa un a oes angen therapi cyffuriau a/neu pa therapi cyffuriau i’w ddefnyddio yn ddewis clinigol a ddylai gael ei wneud gan yr ymarferydd iechyd perthnasol gan gyfeirio at anghenion a dymuniadau’r cleient.

Byddwn yn ceisio a derbyn arian oddi wrth gwmnïau fferyllol yn y Cynllun Datblygiad Proffesiynol Corfforaethol ar yr amodau canlynol:

 • Ni fyddwn yn cefnogi unrhyw gynhyrchion
 • Ni fydd ein logo’n ymddangos ar unrhyw ddogfennau o eiddo cwmnïau fferyllol
 • Byddwn yn cyhoeddi’r arian a geir gan gwmnïau fferyllol fel rhan o broses cydnabod prosiect neu weithgaredd
 • Mae’n ofynnol i bartneriaid fferyllol gydymffurfio â gofynion Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain.

Os hoffech weithio gyda ni fel noddwr neu bartner corfforaethol, cysylltwch â ni ar 029 2049 0621 neu drwy e-bost: enquiries@ashwales.org.uk.