Hysbysiad Diogelu Data

Yn yr hysbysiad hwn ystyr “ni” ac “ein” yw ASH Wales Cymru Ltd, elusen gofrestredig o dan rif 1120834 a chwmni cyfyngedig trwy warant (rhif cwmni 6030302) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 14-18 Heol y Ddinas, Caerdydd, CF24 3DL.

  • Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a rowch i ni, megis enw, cyfeiriad a manylion cyswllt, at y dibenion canlynol:
  • os ydych eisiau mynychu cwrs neu ddigwyddiad, at ddiben rheoli a gweinyddu’ch bwciad;
  • os ydych eisiau cael gwybodaeth sy’n ymwneud â rheoli tybaco
  • os ydych chi’n prynu cynhyrchion neu wasanaethau, at ddiben prosesu’ch archeb
  • os ydych chi’n llenwi holiadur neu arolwg, at ddiben casglu ac adrodd ar ganlyniadau’r fath holiadur neu arolwg
  • os ydych chi’n rhoi arian neu’n talu am rywbeth, at ddiben prosesu’ch rhodd neu’ch taliad.

Wrth brosesu’ch gwybodaeth bersonol at y dibenion hyn, mae’n bosibl y bydd angen i ni ddatgelu’ch gwybodaeth bersonol i drydydd partïon megis darparwyr a gweinyddwyr cyrsiau a digwyddiadau, darparwyr cynhyrchion a gwasanaethau yr ydych yn eu prynu, trydydd partïon sydd â diddordeb yng nghanlyniadau unrhyw holiadur neu arolwg yr ydych yn ei lenwi, eich banc neu gymdeithas adeiladu a thrydydd partïon sy’n prosesu rhoddion ariannol a thaliadau ar ein rhan.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chadw amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae’n bosibl y byddwn yn codi ffi fach arnoch am hyn. I ofyn am gopi, cysylltwch â ni trwy’r post yn 14-18 Heol y Ddinas, Caerdydd, CF24 3DL, dros y ffôn ar 029 2049 0621 neu drwy e-bost.